ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI PECENEAGA
 
comuna Peceneaga, judetul Tulcea, strada Primariei, nr. 32; cod postal 827185; tel: 0240577130; fax: 0240577130; e-mail: primaria_peceneaga@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Analiza SWOT

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

ANALIZA SWOT A COMUNEI PECENEAGA       

PUNCTE TARI


- Terenul arabil reprezintă una din principalele resurse naturale având o suprafaţă de 4.368ha;
- Suprafaţa de teren arabil pretabilă unei game largi de culturi agricole (grâu, porumb, floarea soarelui, rapiţă, orz şi orzoaică, dar şi legume, pepeni, viticultură);
- Productivitatea bună a terenurilor agricole;
- Existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţii zootehnice în comună, animale crescute în gospodării;
- Aşezarea geografică a comunei pe braţul drept al Dunării;
- Dumul judeţean DJ 222F;
- Infrastructura adecvata, retea de alimentare cu apa, drumurile asfaltate, respectiv pietruite, reţea de electricitate;
- Infrastructura de telefonia mobila în procent de 100% şi telefonie fixă în reţeau Romtelecom;
- Existența unui cabinet medical individual;
- Existența a unui punct farmaceutic;
- Utilizarea redusă a pesticidelor şi îngrasamintelor chimice;
- Potenţial existent pentru obținerea de produse ecologice;
- Materii prime existente pentru industria alimentară: grău, porumb, cartofi, legume, floarea soarelui;
- Existența unei comunități de afaceri locale, reprezentată prin societăți comerciale în domeniul agricol, servicii și comert;
- Starea bună a spațiilor disponibile ce pot fi utilizate pentru a demara activități antreprenoriale în zonă;
- Existența condițiilor dezvoltării turismului rural;
- Existența monumentelor culturale: Biserica Ortotoxă cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, Casa Memorială Gheorghe Buzoianu, Situl arheologic;
- Existența în comună a 2 unităţi de învăţământ (1 şcoală şi 1 grădiniţă);
- Accesul locuitărilor la informaţii - în sediul Căminului Cultural – sală de internet;
- Populația activă a comunei -  896 locuitori;
- Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor;
- Rata infracţionalităţii extrem de redusă.

PUNCTE SLABE


- Valorificare necorespunzătoare a resurselor locale;
- Lipsa sistemelor de colectare, prelucrare și valorificare superioara a produselor agricole;
- Lipsa specialiştilor în agricultură – agronomi, veterinari;
- Forţa de muncă îmbătrânită şi insuficientă;
- Promovarea insuficientă a zonei rurale și a produselor specifice;
- Lipsa echipamentelor de irigații;
- Deficitul resurselor financiare pentru modernizarea și popularea infrastructurii zootehnice şi a altor domenii;
- Insuficiența activităților și serviciilor generatoare de venituri specifice zonei rurale;
- Ponderea slabă a investițiilor străine;
- Lipsa resurselor financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea si/sau promovarea unor investiții;
- Slaba implementare a sistemului de asigurare a calității producției și produselor;
- Lipsa sistemului de canalizare, respectiv a unei stații de epurare și tratare a apelor uzate;
- Lipsa unui cabinet stomatologic;
- Educația ecologică este superficială;
- Colectarea neselecționată a deșeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor.
- Populația scolarizată în învățământul primar și învățământul gimnazial;
- Nivelul relativ redus al pregătirii școlare și respectiv profesionale a majorității locuitorilor comunei
- Adaptarea lentă a populației rurale mature și vârstnice la schimbările și provocările lumii actuale, în general, și la fenomenul mobilității și reconversiei profesionale, în special;
- Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban și străinătate,
- Capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor zonei.

OPORTUNITĂȚI


- Înființarea de exploatații agricole;
- Înființarea de puncte de colectare și prelucrare a materiilor prime rezultate din agricultura;
- Înființarea de complexuri agro-zootehnice;
- Înființarea de puncte de prelucrare a materiilor prime din zootehnie;
- Existența cadrului legislativ pentru înființarea și dezvoltarea exploatațiilor agricole și puncte de colectare cereale;
- Existența Planului Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală și a programului FEADR;
- Aprobarea Programului Național – Cadru de Restructurare și Modernizare a unor unități de profil zootehnic și din industria alimentară;
- Sprijinul oferit de Oficiul Județean pentru Consultanța Agricolă din județul Tulcea cu privirea la accesarea fondurilor europene.
- Programe guvernamentale pentru sprijinirea inițiativelor locale, în special în domeniul dezvoltării zootehniei și a infrastructurii aferente;
- Existența unor clădiri și terenuri disponibile pentru dezvoltări antreprenoriale;
- Creșterea asistenței financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin Fondurile Structurale;
- Diversificarea programelor naționale de sprijin pentru IMM, acordarea de granturi;
- Posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenționată pentru crearea de noi locuri de muncă în mediul rural;
- Existența programelor guvernamentale de susținere a sectorului IMM;
- Disponibilitatea de a încheia relații de parteneriat a autorităților locale, cu investitori locali sau străini;
- Reabilitare și extindere Baza sportivă
- Realizare rețea de canalizare și stație de epurare și tratare a apelor reziduale în comună;
- Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și recreere pentru copii;
- Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spațiului de depozitare temporar şi transportul deșeurilor.
- Îmbunătățiri funciare în vederea amenajării pajiștilor necesare asigurării hranei animalelor
- Înființarea perdelelor forestiere;
- Încurajarea unor noi forme de turism (de agrement, rural, ecologic);
- Dezvoltarea unei rețele de ferme și gospodării autorizate pentru practicarea agro-turismului;
- Extinderea și modernizarea căminului cultural;
- Posibilitatea accesării unor programe de finanțare guvernamentale pentru reconversie profesională și crearea de noi locuri de muncă pentru șomeri;
- Existența strategiei naționale antisaracie;
- Existența unor exemple de succes ale unor localnici cu inițiativă;
- Grad redus de ocupare profesională, deci potențial important al forței de muncă locale, la salarii competitive la nivel regional (față de polii de creștere);
- Implicarea autorităților locale în problemele comunității.

 

AMENINȚĂRI


- Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;
- Cadrul legislativ instabil;
- Lipsa unui cadru legal pentru protejarea productiei agricole interne;
- Concurența importului de produse agroalimentare de pe piața UE;
- Cunoștinte insuficiente legate de elaborarea și administrarea proiectelor finanțate din Fondurile Structurale FEADR.
- Scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieșirea acestora din viața activă;
- Creșterea șomajului în rândul tinerilor absolvenți;
- Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale și asistenței sociale în perspectivă;
- Estomparea tradițiilor locale, odată cu trecerea timpului
- Lipsa resurselor financiare pentru finanțarea și co-finanțarea proiectelor finanțate prin Fonduri Structurale;
- Mentalitatea de indiferență față de protecția mediului.
- Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, datorita infrastructurii fizice și sociale neadecvate, raportat la potențialul comunei;
- Oferte de creditare greu accesibile (garanții mari);
- Rata ridicată a dobânzii la credite;
- Reducerea ponderii populației active și îmbătrănirea acesteia;

 

 
p1-  admin, 24-01-2016   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2021 Primaria Peceneaga - Toate drepturile rezervate